Rabu, 29 Disember 2010

Analisis Soalan Semantik dan Cadangan Jawapan Bahasa Melayu kertas 1 STPM 2010

Hanya 3 soalan dikemukakan untuk tajuk Semantik pada tahun ini.
Perincian mengikut tajuk adalah seperti yang berikut:

1. Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal: 2 soalan
2. Peribahasa :1 soalan (kiasan)

Analisis dan cadangan jawapan bagi soalan 58 hingga soalan 60:

Soalan 58:
Mereka tinggal di hulu sungai itu sejak dahulu lagi.
Hulu parang ayah diperbuat daripada besi.

Kata hulu dalam ayat di atas merupakan
A polisemi - (satu perkataan yang mempunyai banyak makna)
B hiponim (perkataan yang mempunyai satu lingkungan makna/ beberapa perkataan yang masuk dalam kelompok yang sama)
C sinonim - (perkataan yang sama makna, tetapi tidak semua yang betul-betul sama makna)
D antonim - (perkataan yang bertentangan makna)

Jawapan untuk soalan 18 - A (polisemi)

Soalan 59 : Yang manakah pasangan kata majmuk yang kedua-duanya merupakan kiasan sandar?

A kaki botol, mentega laut
B jinak merpati, tidur ayam
C menanak nasi, kutu embun
D harimau berantai, mmenjahit baju

Catatan:
Kiasan sandar - kiasan yang dikaitkan dengan benda lain kerana keupayaan sifat atau perbuatan benda tersebut mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan.
Contoh: Mandi kerbau, tidur ayam, hangat-hangat tahi ayam, jinak merpati, pening lalat dan sebagainya

Jawapan : B (jinak merpati, tidur ayam)


Soalan 60:

Segar: sihat, subur, nyaman

Perkataan di atas menggambarkan konsep
I sinonim (sama makna)
II polisemi (satu perkataan yang mempunyai banyak makna)
III hiponim (beberapa perkataan yang termasuk dalam kelompok yang sama)
IV homonim (

Jawapan: B (I dan III)

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...