Rabu, 10 Jun 2009

PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA)

Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa, iaitu terletak dalam Bahagian D. Dalam soalan ini, satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan di dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis.

Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut;
o mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m
o menjelaskan sebab kesalahan – 1m
o membuat pembetulan kesalahan – 1m

Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu (tatabahasa) dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis.

Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan, perkataan, susunan frasa atau ayat. Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu;

1. Kesalahan ejaan:
- ejaan kata asli bahasa Melayu
- ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun
- ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya - 15 perkataan)

2. Kesalahan morfologi
- Kata sendi nama
- Kata bilangan
- Kata pemeri
- Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif)
- Hukum D-M
- Frasa yang lewah

3. Kesalahan sintaksis:
- Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat)
- Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3)
- Struktur ayat tidak tepat
- Ayat yang kabur/ menyimpang makna

4. Kesalahan tanda baca:
- tanda sempang (-)
- noktah bertindih dsb.

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

boleh tak buat anaklisis kesalahan ayat majmuk campuran...

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...