Sabtu, 20 Februari 2010

KEKUATAN DAN KELEMAHAN JAWAPAN CALON BAHASA MELAYU KERTAS 2 UJIAN TOV 2010

BAHAGIAN B ( SOALAN RUMUSAN) – 20 MARKAH

Prestasi jawapan pelajar pada bahagian ini masih berada pada tahap sederhana dan tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Terdapat perbezaan yang sangat ketara pencapaian markah antara pelajar kelas 6KPUA1 dan 6 KPUA2 yang menunjukkan pelajar 6KPUA1 mampu menjawab soalan lebih baik daripada pelajar 6KPUA2.

Kekuatan:

Pelajar yang dapat menjawab soalan ini dengan baik dapat mengenal pasti isi utama (IU) dengan tepat, mengemukakan 3 hingga 5 isi sampingan (IS), dan menulis kesimpulan dengan tepat. Susunan isi juga tersusun dengan baik seperti teks asal. Tidak terdapat kesalahan bahasa seperti kesalahan ejaan, kesalahan struktur ayat dan kesalahan imbuhan. Pelajar juga menulis rumusan dalam jumlah seperti yang telah ditetapkan dalam soalan iaitu antara 180 hingga 200 patah perkataan.

Kelemahan:

1.Kesalahan ejaan yang begitu ketara terutama dalam mengeja kata sendi nama yang masih dirangkaikan dengan kata nama (keliru dengan kata kerja pasif di-)
2.Mengabaikan aspek mekanis terutama tanda baca seperti noktah dan koma dan penulisan huruf besar dan huruf kecil. Ada tulisan pelajar yang sukar dibaca kerana terlalu kecil dan bentuk huruf yang tidak jelas.
3.Masih kedapatan pelajar yang masih terikut-ikut dengan cara menjawab soalan rumusan pada peringkat SPM dengan memulakan jawapan mereka dengan frasa “petikan membincangkan…
4.Ayat ditulis dengan panjang berjela-jela sehingga satu ayat ditulis dalam satu perenggan sahaja.
5. Dari aspek pemerengganan, kedapatan pelajar yang menulis lebih daripada 3 perenggan sedangkan soalan jelas menyatakan bahawa pelajar hendaklah menulis tidak lebih daripada 3 perenggan.
6. Jumlah perkataan yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan menyebabkan ada pelajar yang bahagian kesimpulannya tidak dapat dinilai.
7. Tidak menulis jumlah bilangan perkataan pada akhir jawapan.
8. Menulis atau menyalin ayat daripada petikan secara bulat-bulat.
9. Membina ayat sendiri sehingga maksud ayat tersebut berbeza langsung dengan maksud asalnya.
10. Menulis Isi Utama (IU) dan kesimpulan (K) yang terlalu ringkas dan tidak lengkap.
11.Menyusun kedudukan isi sehingga bercampur aduk.
12.Menulis Isi Sampingan (IS) dalam perenggan pertama yang sepatutnya hanya diisi dengan Idea Utama (IU) sahaja.
13. Banyak melakukan kesalahan struktur ayat sama ada ayat tergantung (tiada subjek/ predikat) dan kesalahan struktur ayat pasif, contohnya:
-Dapat mempercepat pengeluaran secara besar-besaran dengan iklim dunia yang tidak menentu dalam jangka pendek. (Tiada subjek)
Seharusnya: Dalam jangka pendek, teknologi ini (subjek) dapat mempercepat pengeluaran makanan secara besar-besaran dalam keadaan iklim dunia yang tidak menentu.
-Kos penghasilannya yang rendah serta memberi keuntungan yang tinggi kepada pengeluar. (tiada predikat)
14.Melakukan kesalahan tatabahasa sama ada kesalahan frasa, imbuhan, kata pemeri mahupun kata sendi nama.
Contoh: mempercepatkan, …tidak menyedari tentang pengambilan makanan…, ..adalah makanan.., dan banyak lagi.
15.Memasukkan contoh-contoh sehingga rumusan menjadi terlalu panjang.
16.Tidak dapat membuat perbezaan antara fakta dan contoh.
17.Menggunakan penanda wacana seperti oleh yang demikian itu, namun begitu, kesimpulannya, tambahan pula, oleh sebab itu dan banyak lagi.

Jadi, pelajar-pelajar sekalian, elakkanlah daripada melakukan kesalahan-kesalahan di atas untuk ujian atau peperiksaan seterusnya.

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...